La Νόμος 39 / 2006 είναι ο νόμος της εξάρτησης σε Ανδαλουσία αναγνωρίζει τα δικαιώματα σε υπηρεσίες και οικονομικά οφέλη ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης.

Η 14η Δεκεμβρίου 2006 σηματοδότησε ορόσημο στην κοινωνική και νομοθετική δέσμευση για την προώθηση της προσωπικής αυτονομίας και φροντίδας για άτομα σε κατάσταση εξάρτησης. Ο Νόμος 39/2006 όχι μόνο ρύθμισε τις βασικές προϋποθέσεις για το σκοπό αυτό, αλλά και καθιέρωσε το Σύστημα Αυτονομίας και Φροντίδας Εξαρτήσεων (ΣΑΑΔ), μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ διαφόρων Δημοσίων Διοικήσεων.

Στόχοι και αρχές του νόμου περί εξαρτήσεων στην Ανδαλουσία

La Ανδαλουσιανό συμβούλιο με την Νόμος 39 / 2006 Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να αναγνωρίσει ένα υποκειμενικό δικαίωμα της ιθαγένειας: το δικαίωμα προώθησης της προσωπικής αυτονομίας και φροντίδας για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης. Αυτή η αναγνώριση υλοποιείται μέσω του SAAD, το οποίο επιδιώκει να εγγυηθεί και να διευκολύνει αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα σε όλους τους πολίτες.

Οι θεμελιώδεις αρχές που εμπνέουν αυτόν τον Νόμο είναι πολλές και σημαντικές:

 • Δημόσιος χαρακτήρας: Τα οφέλη που προσφέρει το Σύστημα είναι δημόσια, διασφαλίζοντας την προσβασιμότητα και την ποιότητά τους.
 • Οικουμενικότητα και μη διάκριση: Η ίση πρόσβαση είναι εγγυημένη σε όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης, χωρίς κανενός είδους διακρίσεις.
 • Ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη φροντίδα: Η παρεχόμενη φροντίδα είναι πλήρης και συντονισμένη, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των ανθρώπων.
 • Δίκαιη εκτίμηση αναγκών: Επικεντρώνεται σε μια δίκαιη αξιολόγηση για την εξασφάλιση πραγματικής ισότητας στη φροντίδα.
 • Ενεργή συμμετοχή: Εμπλέκει άτομα σε κατάσταση εξάρτησης και τις οικογένειες ή τους εκπροσώπους τους στη διαδικασία φροντίδας.
 • Μονιμότητα στο περιβάλλον διαβίωσης: Δίνει προτεραιότητα στη μονιμότητα των ανθρώπων στα συνηθισμένα τους περιβάλλοντα.
 • Διαδιοικητική συνεργασία: Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών επιπέδων δημόσιας διοίκησης.

Προσωπική Αυτονομία και ABVD

Η προσωπική αυτονομία ορίζεται ως η ικανότητα να παίρνει κανείς αποφάσεις και να ελέγχει τη ζωή του σύμφωνα με τους ατομικούς κανόνες και προτιμήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την εκτέλεση Βασικών Δραστηριοτήτων Καθημερινής Ζωής (BADL), όπως προσωπική φροντίδα, βασικές οικιακές εργασίες και βασικές δεξιότητες κινητικότητας και προσανατολισμού.

Επιπλέον, ο νόμος αφορά επίσης τη μη επαγγελματική φροντίδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία της φροντίδας που παρέχεται από μέλη της οικογένειας ή άτομα κοντά στα εξαρτώμενα άτομα, που δεν συνδέονται με επαγγελματικές υπηρεσίες.

Διάκριση μεταξύ εξάρτησης και αναπηρίας

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ εξάρτησης και αναπηρίας. Η εξάρτηση αναφέρεται στην ανάγκη για βοήθεια στις καθημερινές δραστηριότητες, πέρα ​​από κάθε αναπηρία που μπορεί να έχει το άτομο.

Εξάρτηση σε όλες τις ηλικιακές ομάδες

Η εξάρτηση δεν είναι μια κατάσταση που αφορά αποκλειστικά τους ηλικιωμένους. Επηρεάζει άτομα όλων των ηλικιών. Ο νόμος δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά κάτω των τριών ετών, με ειδικές διατάξεις για τη διασφάλιση της σωστής φροντίδας τους.

Ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά κάτω των 3 ετών

Για παιδιά κάτω των τριών ετών που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης, ο Νόμος 39/2006 προβλέπει ειδική βοήθεια, όπως βοήθεια στο σπίτι και οικονομικά οφέλη για φροντίδα στο οικογενειακό περιβάλλον. Επιπλέον, έχει θεσπιστεί ειδική κλίμακα αξιολόγησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα, η οποία ρυθμίζεται με το Βασιλικό Διάταγμα 174/2011.

Ως εκ τούτου, ο Νόμος 39/2006 αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο στη δέσμευση για αξιοπρέπεια, σεβασμό και ποιότητα ζωής για όλους τους ανθρώπους, ιδιαίτερα όσους βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης, ανεξάρτητα από την ηλικία τους.

Το Σύστημα Φροντίδας Αυτονομίας και Εξάρτησης (SAAD) στην Ανδαλουσία

El Σύστημα Φροντίδας Αυτονομίας και Εξάρτησης (SAAD) είναι ένα δίκτυο για δημόσια χρήση στην Ανδαλουσία που συντονίζει μια ποικιλία από κέντρα, υπηρεσίες, οικονομικά οφέλη και βοήθεια. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της προσωπικής αυτονομίας και η παροχή φροντίδας σε άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης.

εξαρτήματα SAAD

Το SAAD στην Ανδαλουσία αποτελείται από διάφορους τύπους κέντρων και υπηρεσιών, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά:

 • Δημόσια κέντρα και υπηρεσίες που ανήκουν στη Χούντα της Ανδαλουσίας και στις εξαρτώμενες οντότητες της.
 • Κέντρα και δημόσιες υπηρεσίες Τοπικών Φορέων στην Ανδαλουσία.
 • Ιδιωτικά συντονισμένα κέντρα και υπηρεσίες του τρίτου τομέα, σύμφωνα με το Ν. 38/2006.
 • Ιδιωτικά κέντρα και υπηρεσίες οργανωμένες με σκοπό το κέρδος.

Όλα τα ιδιωτικά κέντρα και υπηρεσίες που συνεργάζονται με το SAAD πρέπει να είναι διαπιστευμένα σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ανδαλουσίας.

Λειτουργίες και οφέλη του SAAD

Το SAAD εγγυάται βασικές προϋποθέσεις και κοινό περιεχόμενο του δικαιώματος προώθησης της προσωπικής αυτονομίας και φροντίδας για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης. Διευκολύνει τη συνεργασία και τη συμμετοχή των Δημοσίων Διοικήσεων και βελτιστοποιεί τους διαθέσιμους πόρους, βελτιώνοντας έτσι τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών.

Χρηματοδότηση SAAD

Η χρηματοδότηση SAAD περιλαμβάνει διάφορες πηγές:

 • Γενική Διοίκηση του Κράτους: Χρηματοδοτεί το ελάχιστο επίπεδο προστασίας για τους δικαιούχους. Το ποσό καθορίζεται ετησίως στον Γενικό Κρατικό Προϋπολογισμό Νόμο.
 • Αυτόνομες κοινότητες: Συνεισφέρουν ετησίως ποσό ίσο ή μεγαλύτερο από αυτό του Δημοσίου. Μπορούν να δημιουργήσουν ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας με τους προϋπολογισμούς τους.
 • Συμμετοχή δικαιούχων: Οι δικαιούχοι συνεισφέρουν στη χρηματοδότηση ανάλογα με την οικονομική τους ικανότητα και το κόστος της υπηρεσίας.

Επιπλέον, η χρηματοδότηση του SAAD διαρθρώνεται σε διάφορα επίπεδα:

 • Ελάχιστο επίπεδο προστασίας: Καθορισμένο από το Δημόσιο, είναι εγγυημένο οικονομικό ποσό για κάθε δικαιούχο.
 • Συμφωνημένο επίπεδο χρηματοδότησης: Εξαρτάται από τις συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και των Αυτόνομων Κοινοτήτων, αν και αυτή η δυνατότητα αυτή τη στιγμή έχει ανασταλεί.
 • Πρόσθετο επίπεδο προστασίας: Ιδρύθηκε από τις Αυτόνομες Κοινότητες με τους διαθέσιμους προϋπολογισμούς τους.

Οι δικαιούχοι του SAAD συνεισφέρουν οικονομικά ανάλογα με το είδος και το κόστος της υπηρεσίας και την οικονομική τους ικανότητα, που καθορίζεται από τα έσοδα και τα περιουσιακά τους στοιχεία. Αυτό διασφαλίζει ότι κανένα άτομο δεν αποκλείεται από το σύστημα λόγω έλλειψης οικονομικών πόρων.

Κατά συνέπεια, το SAAD στην Ανδαλουσία αντιπροσωπεύει μια συντονισμένη και πολύπλευρη προσπάθεια για τη διασφάλιση του δικαιώματος στην αυτονομία και την επαρκή φροντίδα για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης. Με τη δομή χωρίς αποκλεισμούς και τη διαφοροποιημένη χρηματοδότησή του, το SAAD τοποθετείται ως ένα ολοκληρωμένο και προσβάσιμο σύστημα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής αυτού του τομέα του πληθυσμού.

Δικαίωμα σε παροχές εξάρτησης: Απαιτήσεις και πτυχία στο πλαίσιο του ΣΑΑΔ

Το Σύστημα Αυτονομίας και Φροντίδας για Εξάρτηση (SAAD) θεσπίζει ένα πλαίσιο δικαιωμάτων για άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης, τόσο των Ισπανών υπηκόων όσο και των αλλοδαπών, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις. Αυτό το σύστημα είναι απαραίτητο για την εξασφάλιση της πρόσβασης στη βοήθεια που είναι απαραίτητη για μια αξιοπρεπή και αυτόνομη ζωή.

Κάτοχοι Δικαιωμάτων

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων στο SAAD περιλαμβάνουν άτομα ισπανικής υπηκοότητας και αλλοδαπά άτομα σε κατάσταση εξάρτησης που πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις. Το σύστημα επεκτείνεται για να διασφαλίσει ότι ένα ευρύ φάσμα του πληθυσμού μπορεί να επωφεληθεί από τα οφέλη.

Βασικές απαιτήσεις για τους δικαιούχους

Για να είστε δικαιούχος του SAAD, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις:

 • Να είστε σε κατάσταση εξάρτησης σε οποιονδήποτε από τους καθορισμένους βαθμούς.
 • Διαμονή στην Ισπανία: Είναι απαραίτητο να διαμένετε στην ισπανική επικράτεια για πέντε χρόνια, εκ των οποίων τα δύο πρέπει να είναι αμέσως πριν από την αίτηση. Για παιδιά κάτω των πέντε ετών απαιτείται η περίοδος διαμονής για όποιον ασκεί την επιμέλεια.

Οι επιστρεφόμενοι μετανάστες πρέπει να αποδείξουν την πενταετή περίοδο διαμονής τους σε άλλη χώρα. Επιπλέον, οι αλλοδαποί που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν έχουν ισπανική υπηκοότητα έχουν δικαιώματα που προστατεύονται από τον Οργανικό Νόμο 4/2000. Αυτός ο νόμος ορίζει ότι οι αλλοδαποί με νόμιμη διαμονή στην Ισπανία θα έχουν το δικαίωμα σε κοινωνικές υπηρεσίες και παροχές υπό τους ίδιους όρους με τα άτομα ισπανικής υπηκοότητας.

Βαθμοί εξάρτησης σύμφωνα με το Νόμο

Ο νόμος περί εξάρτησης στην Ανδαλουσία προβλέπει τρεις διαφορετικούς βαθμούς:

 • Βαθμός I (Μέτρια εξάρτηση): Ανάγκη βοήθειας τουλάχιστον μία φορά την ημέρα για βασικές δραστηριότητες της καθημερινής ζωής ή διακοπτόμενη υποστήριξη για προσωπική αυτονομία.
 • Βαθμός II (σοβαρή εξάρτηση): Ανάγκη βοήθειας δύο ή τρεις φορές την ημέρα για βασικές δραστηριότητες, χωρίς να απαιτείται μόνιμη υποστήριξη από φροντιστή.
 • Βαθμός III (Μεγάλη εξάρτηση): Ανάγκη βοήθειας πολλές φορές την ημέρα και συνεχής και απαραίτητη υποστήριξη λόγω της ολικής απώλειας της σωματικής, πνευματικής, διανοητικής ή αισθητηριακής αυτονομίας.

El SAAD αντιπροσωπεύει μια σημαντική προσπάθεια για την αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση εξάρτησης στην Ισπανία. Καθιερώνοντας σαφή και δίκαια κριτήρια για την πρόσβαση σε παροχές, το σύστημα διασφαλίζει ότι όλα τα άτομα, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τον βαθμό εξάρτησής τους, λαμβάνουν την απαραίτητη υποστήριξη για να ζήσουν μια ζωή με αξιοπρέπεια και αυτονομία.