Νομικές ειδοποιήσεις

Σε αυτήν τη νομική ειδοποίηση, ο Χρήστης θα μπορεί να βρει όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με τις νομικές προϋποθέσεις που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των χρηστών και του ατόμου που είναι υπεύθυνο για τον ιστότοπο που είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση URL http://ppandalucia.es (στο εξής: ιστοσελίδα), η οποία Δημοτικό Κόμμα Ανδαλουζ διατίθεται στους χρήστες του Διαδικτύου.

Η χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή κάθε μίας από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Σημείωση. Κατά συνέπεια, ο χρήστης του ιστότοπου πρέπει να διαβάσει προσεκτικά την παρούσα Νομική Σημείωση σε κάθε περίπτωση που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον ιστότοπο, καθώς το κείμενο μπορεί να τροποποιηθεί κατά την κρίση του ιδιοκτήτη του ιστότοπου ή λόγω νομοθετικής αλλαγής. , νομολογία ή επιχειρηματική πρακτική.

1.- ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣ.

Όνομα ιδιοκτήτη: Ανδαλουσιανό Λαϊκό Κόμμα
Έδρα: Cl San Fernando 39
CIF: G28570927
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 954502223
E-mail: [προστασία μέσω email]

Ανδαλουσιανό Λαϊκό Κόμμα είναι υπεύθυνος για την Ιστοσελίδα και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλες τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις που ρυθμίζουν τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

Αυτός ο ιστότοπος εγγυάται την προστασία και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 , στον Οργανικό Νόμο 3/2018, περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εγγύησης ψηφιακών δικαιωμάτων, καθώς και στον Νόμο για τις Υπηρεσίες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και Ηλεκτρονικού Εμπορίου 34/2002 της 11ης Ιουλίου (LSSI-CE)

2.- ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ.

Ο ιστότοπος παρέχει στους χρήστες του πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχονται από το Partido Popular Andaluz σε άτομα ή οργανισμούς που ενδιαφέρονται για αυτούς.

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας αποδίδει την προϋπόθεση του χρήστη της Ιστοσελίδας (εφεξής «Χρήστης») και συνεπάγεται την αποδοχή όλων των όρων που περιλαμβάνονται στην παρούσα Νομική Σημείωση καθώς και των τροποποιήσεών της. Η παροχή της υπηρεσίας Ιστοσελίδας έχει περιορισμένη διάρκεια τη στιγμή κατά την οποία ο Χρήστης συνδέεται με τον Ιστότοπο ή με οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού. Ως εκ τούτου, ο Χρήστης πρέπει να διαβάζει προσεκτικά την παρούσα Νομική Σημείωση σε κάθε μία από τις περιπτώσεις που σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Ιστότοπο, καθώς αυτός και οι όροι χρήσης του που περιέχονται στην παρούσα Νομική Σημείωση ενδέχεται να τροποποιηθούν.

3.- ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΥ.

3.1.- Ελεύθερος χαρακτήρας πρόσβασης και χρήσης του Διαδικτύου. Η πρόσβαση στον ιστότοπο είναι δωρεάν για τους χρήστες του, εκτός από το κόστος της σύνδεσης μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου που παρέχεται από τον πάροχο πρόσβασης που έχει συνάψει σύμβαση οι χρήστες.
3.2.- Εγγραφή χρήστη. Γενικά, η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου δεν απαιτεί την προηγούμενη εγγραφή ή εγγραφή των χρηστών του.
3.3.- Οι χρήστες εγγυώνται και ευθύνονται, σε κάθε περίπτωση, για την ακρίβεια, την εγκυρότητα και τη γνησιότητα των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων και αναλαμβάνουν να τα τηρούν δεόντως ενημερωμένα. Ο χρήστης συμφωνεί να παρέχει πλήρεις και σωστές πληροφορίες στη φόρμα επικοινωνίας ή συνδρομής.

Σε καμία περίπτωση δεν θα συλλέγονται από τον ανήλικο δεδομένα που σχετίζονται με την επαγγελματική, οικονομική κατάσταση ή το απόρρητο των άλλων μελών της οικογένειας, χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Εάν είστε κάτω των δεκατριών ετών και έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο χωρίς να ειδοποιήσετε τους γονείς σας, δεν θα πρέπει να εγγραφείτε ως χρήστης.

Σε αυτόν τον ιστότοπο, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών γίνονται σεβαστά και φροντίζονται. Ως χρήστης θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα δικαιώματά σας είναι εγγυημένα.

4.- ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ιδιοκτήτης στον ιστότοπο θα είναι τα ισπανικά. Ανδαλουσιανό Λαϊκό Κόμμα δεν ευθύνεται για την έλλειψη κατανόησης ή κατανόησης της γλώσσας του ιστού από τον χρήστη, ούτε για τις συνέπειές της.

Ανδαλουσιανό Λαϊκό Κόμμα Μπορείτε να τροποποιήσετε τα περιεχόμενα χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και να τα διαγράψετε και να τα αλλάξετε μέσα στον ιστό, όπως τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά, χωρίς καμία δικαιολογία και ελεύθερα, μη αναλαμβάνοντας ευθύνη για τις συνέπειες που μπορεί να προκαλέσουν στους χρήστες.

Η χρήση του περιεχομένου του ιστού για την προώθηση, τη σύναψη σύμβασης ή τη διάδοση δημοσιότητας ή προσωπικών πληροφοριών ή τρίτων απαγορεύεται χωρίς την άδεια του Partido Popular Andaluz, ούτε για την αποστολή δημοσιότητας ή πληροφοριών χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες ή τις πληροφορίες που διατίθενται. χρήστες, ανεξάρτητα από το αν η χρήση είναι δωρεάν ή όχι.
Οι σύνδεσμοι ή οι υπερσύνδεσμοι που ενσωματώνουν τρίτα μέρη στις ιστοσελίδες τους, που κατευθύνονται σε αυτόν τον ιστότοπο, θα είναι για το άνοιγμα ολόκληρης της ιστοσελίδας, χωρίς να μπορούν να εκδηλώσουν, άμεσα ή έμμεσα, ψευδείς, ανακριβείς ή μπερδεμένες ενδείξεις, ούτε να υποστούν αθέμιτες ή παράνομες ενέργειες κατά του Λαϊκού Κόμματος της Ανδαλουσίας

5.- ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

Τα προσωπικά δεδομένα που κοινοποιούνται από τον χρήστη μπορούν να αποθηκευτούν σε αυτοματοποιημένες βάσεις δεδομένων ή όχι, των οποίων η ιδιοκτησία αντιστοιχεί αποκλειστικά στο Partido Popular Andaluz, λαμβάνοντας όλα τα τεχνικά, οργανωτικά και μέτρα ασφαλείας που εγγυώνται την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και την ποιότητα των πληροφοριών. με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

6.- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ.

Τόσο η πρόσβαση στον ιστότοπο όσο και η μη συναινετική χρήση που μπορεί να γίνει των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν είναι αποκλειστική ευθύνη του ατόμου που την εκτελεί. Ανδαλουσιανό Λαϊκό Κόμμα δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια, ζημιά ή βλάβη που μπορεί να προκύψει από την εν λόγω πρόσβαση ή χρήση. Το Partido Popular Andaluz δεν ευθύνεται για σφάλματα ασφαλείας που ενδέχεται να προκύψουν ή για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στο σύστημα υπολογιστή του χρήστη (υλισμικό και λογισμικό) ή στα αρχεία ή τα έγγραφα που είναι αποθηκευμένα σε αυτό, ως αποτέλεσμα:

– Η παρουσία ιού στον υπολογιστή του χρήστη που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση με τις υπηρεσίες και τα περιεχόμενα του web.
– δυσλειτουργία του προγράμματος περιήγησης.
– ή/και τη χρήση μη ενημερωμένων εκδόσεων του.

Το Partido Popular Andaluz δεν ευθύνεται για την αξιοπιστία και την ταχύτητα των υπερσυνδέσμων που ενσωματώνονται στον ιστό για το άνοιγμα άλλων. Το Partido Popular Andaluz δεν εγγυάται τη χρησιμότητα αυτών των συνδέσμων, ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να έχει πρόσβαση ο χρήστης μέσω αυτών των συνδέσμων, ούτε για την καλή λειτουργία αυτών των ιστοσελίδων.

Η Partido Popular Andaluz δεν θα είναι υπεύθυνη για ιούς ή άλλα προγράμματα υπολογιστών που αλλοιώνουν ή ενδέχεται να αλλοιώσουν τα συστήματα υπολογιστών ή τον εξοπλισμό των χρηστών κατά την πρόσβαση στον ιστότοπό της ή σε άλλους ιστότοπους στους οποίους έχουν προσπελαστεί μέσω συνδέσμων σε αυτόν τον ιστότοπο.

7.- ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ «COOKIE».

Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies ή παρόμοιες τεχνολογίες που θα διέπονται από τις διατάξεις της Πολιτικής Cookies, προσβάσιμες ανά πάσα στιγμή και με σεβασμό του απορρήτου και του απορρήτου του χρήστη, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της Νομικής Σημείωσης.

8.- ΠΛΟΗΓΗΣΗ.

Οι διακομιστές του Διαδικτύου ενδέχεται να συλλέγουν δεδομένα μη αναγνώρισης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν διευθύνσεις IP και άλλα δεδομένα που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του χρήστη. Η διεύθυνση IP σας θα αποθηκευτεί στα αρχεία καταγραφής πρόσβασης αυτόματα και με μοναδικό σκοπό να επιτραπεί η μεταφορά μέσω Διαδικτύου, είναι απαραίτητο ο υπολογιστής σας να παρέχει αυτήν τη διεύθυνση IP κατά την περιήγησή σας στο Διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να πραγματοποιούνται οι επικοινωνίες. Ομοίως, η διεύθυνση IP μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διεξαγωγή στατιστικών στοιχείων, με ανώνυμο τρόπο, σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών σε αυτόν τον ιστότοπο και την προέλευσή τους, με απόλυτα διαφανή τρόπο στην περιήγησή τους.

9.- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ο χρήστης γνωρίζει και αποδέχεται ότι όλα τα περιεχόμενα ή/και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία του ιστότοπου αποτελούν ιδιοκτησία της Partido Popular Andaluz και αναλαμβάνει να σέβεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που ανήκουν στην Partido Popular Andaluz. Οποιαδήποτε χρήση του ιστότοπου ή του περιεχομένου του πρέπει να είναι αποκλειστικά ιδιωτικού χαρακτήρα.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση που περιλαμβάνει την αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, μετατροπή, δημόσια επικοινωνία ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ενέργεια, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του ιστού, προορίζεται αποκλειστικά για το Partido Popular Andaluz, για το οποίο κανένας χρήστης δεν μπορεί να πραγματοποιήσει αυτές τις ενέργειες χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Partido Popular Andaluz

10.- ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτή η Νομική Σημείωση θα ερμηνεύεται και θα διέπεται σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία. Η Partido Popular Andaluz και οι χρήστες, παραιτούμενοι ρητά από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία που μπορεί να τους αντιστοιχεί, υποβάλλουν στα δικαστήρια της κατοικίας του χρήστη για οποιαδήποτε διαφορά που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση ή τη χρήση του ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει την κατοικία του εκτός Ισπανίας, το Partido Popular Andaluz και ο χρήστης υποβάλλονται, παραιτούμενοι ρητώς από οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, στα δικαστήρια της κατοικίας της Σεβίλλης